Az Öntapadó Matrica Készítés brand tulajdonosa Citronut Kft. (a Vállalkozó)
A cég rövidített elnevezése: Citronut Kft.
A cég elnevezése: Citronut Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 39/a
Cégjegyzékszám: 01 09 362311
Adószám: 10944176-2-43
EU adószám: HU 10944176
Képviselő: Megyeri Attila
Email: info@ontapadomatricakeszites.hu
Telefon: +36 30 867 9050

1. Bevezető rendelkezések

Az Öntapadó Matrica Készítés (Vállalkozó) fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön a Megrendelővel. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma

2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (első sorban e-mail, másod sorban levél) formában köteles továbbítani az Öntapadó Matrica Készítés részére. Az e-mail kapcsolattartást Felek kifejezetten elfogadják. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt és módot, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat, valamint a Megrendelő nevét, számlázási adatait, szállítás esetén szállítási címét (amennyiben különbözik a számlázásitól). A megrendelés elfogadásáról az Öntapadó Matrica Készítés a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Öntapadó Matrica Készítés szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban (e-mailben vagy postai úton) visszaigazolja. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik a Megrendelő részére vagy nemleges visszaigazolás érkezik, úgy a Felek között szerződés nem jön létre.

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. ÁFA

Az Öntapadó Matrica Készítés ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni az Öntapadó Matrica Készítés (Vállalkozó) által kibocsájtott számla ellenében.

4. Fizetések

4.1. Az Öntapadó Matrica Készítés fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni. Amennyiben a Megrendelő az előleg megfizetését vagy biztosíték nyújtását elutasítja, úgy a Felek között szerződés nem jön létre.

4.2. Az Öntapadó Matrica Készítés jogosult a Megrendelő fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására, és a szolgáltatás felfüggesztésére, ezentúl a 15 napon túl lejárt követelés harmadik félnek való értékesítésére.

5. Rendelés törlése

5.1. A Megrendelő a leadott rendelését a leadástól számított 24 órán belül egyoldalúan törölheti. Az Öntapadó Matrica Készítés csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

5.2. Megrendelő köteles az Öntapadó Matrica Készítés-nál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét teljes összegben megtéríteni. A rendelés leadásától számított 24 óra után a rendelés törlésére nincs lehetősége a Megrendelőnek.

6. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

6.1. Amennyiben Öntapadó Matrica Készítés a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Öntapadó Matrica Készítés-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelések és az ellene indított peres eljárások vonatkozásában vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

7. Szállítás

7.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról illetve a futárszolgálatnak történő feladásáról Öntapadó Matrica Készítés haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – futárszolgálattal történik az árajánlatban feltüntetett összegért.

7.2. Öntapadó Matrica Készítés az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges anyagokat (címkék tartalma, grafikai anyagok…) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Öntapadó Matrica Készítés a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése az Öntapadó Matrica Készítés részére rögzített teljesítési határidő automatikus meghosszabbodását eredményezi. Ebben az esetben az Öntapadó Matrica Készítés részére előírt teljesítési határidő annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nappal a Megrendelő valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

7.3. Ha a megrendelő által történő áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Öntapadó Matrica Készítés-t haladéktalanul értesíteni és ezen késedelemért az Öntapadó Matrica Készítést kártalanítani vagy kártérítést fizetni.

7.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy az Öntapadó Matrica Készítés teljesítése elfogadottnak minősül és az Öntapadó Matrica Készítés jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Öntapadó Matrica Készítés-nál felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Öntapadó Matrica Készítés jogosult az adott szerződéstől elállni, és az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

8. Szavatosság és jótállás, kártérítés

8.1. Öntapadó Matrica Készítés-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

8.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Öntapadó Matrica Készítés a Megrendelő vagy megbízottja által átadott anyagok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

8.3. Amennyiben az Öntapadó Matrica Készítés vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért az Öntapadó Matrica Készítés a gyártás után nem fogad el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget az Öntapadó Matrica Készítés nem vállal. A Megrendelő által jóváhagyott, de az Öntapadó Matrica Készítés által végzett tervezés, előkészítés miatt az Öntapadó Matrica Készítést felelősség nem terheli. Jóváhagyás után a Megrendelő szavatossági jogait a tervezés vonatkozásában Felek kizárják.

8.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Öntapadó Matrica Készítés kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget. A felelősség ezen összegszerű maximalizálását Megrendelő kifejezetten elfogadja.

8.5. Öntapadó Matrica Készítés fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

9. Az áru megvizsgálása, kifogások

9.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Ezen haladéktalan megvizsgálási kötelezettség semmikép sem tarthat tovább, mint a szállítást követő 2. munkanap 16 órája. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Öntapadó Matrica Készítés-sal szemben bármilyen szavatossági vagy kártérítési igényt érvényesítsen.

9.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

  • Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Öntapadó Matrica Készítés-t
  • Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 4 napon belül értesíti Öntapadó Matrica Készítés-t

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni (első sorban e-mail, másod sorban levél), és ahhoz csatolni kell a 9.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

9.3. Öntapadó Matrica Készítés mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

10. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

10.1. Öntapadó Matrica Készítés jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

  • Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
  • Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
  • Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
  • Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
  • Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Öntapadó Matrica Készítés-sal szemben, amely Öntapadó Matrica Készítés hátrányos megítélését eredményezheti.

10.2. Amennyiben Öntapadó Matrica Készítés valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Öntapadó Matrica Készítés-sal szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

11. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

11.1. Öntapadó Matrica Készítés kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni). Az elektronikus formában (pl.: e-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni, amelyet Felek a kapcsolattartás általános formájaként elfogadnak. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

12. A jogvitákra vonatkozó kikötések

12.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tartama alatt és azután is minden, a megrendeléssel és annak teljesítésével kapcsolatos információt és tényt üzleti titokként kezelnek, azokat nem hozzák harmadik személyek, illetve a nyilvánosság tudomására és harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé.

13.3.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

14. Az ÁSZF hatálya

14.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2016. 03. 01. napján lép hatályba.